Our works

AUTORITETI SHTETEOR PER INFORMACIONIN GJEOHAPSINOR – Rikonstruksioni i godines Faza 2
AUTORITETI  SHTETEOR  PER  INFORMACIONIN  GJEOHAPSINOR – Rikonstruksioni i godines Faza 2
DREJTORIA NR 3 E PUNETOREVE TE QYTETIT TIRANE- Riparim,mirembajtje e impianteve te ngrohjes dhe furnizimit me uje per objektet parashkollore dhe shkollore
DREJTORIA NR 3 E PUNETOREVE TE QYTETIT TIRANE- Riparim,mirembajtje e impianteve te ngrohjes dhe furnizimit me uje per objektet parashkollore dhe shkollore
DREJTORIA E SHERBIMIT TE TRUPIT DIPLOMATIK – Furnizim vendosje dhe sherbim mirembajtje kondicionere
DREJTORIA E SHERBIMIT TE TRUPIT DIPLOMATIK – Furnizim vendosje dhe sherbim mirembajtje kondicionere
AMBASADA AMERIKANE – Mirembajtje e kaldajave
AMBASADA  AMERIKANE – Mirembajtje e kaldajave
Godina e administrates HEC Vau Dejës – Sistemimi i ngrohje-ftohje
Godina e administrates HEC Vau Dejës – Sistemimi i ngrohje-ftohje
Spitali Francez
Spitali Francez
Pediatria
Pediatria
Ministria e Integrimit
Ministria e Integrimit
Spitali Onkologjik
Spitali Onkologjik
Spitali Neurologjik
Spitali Neurologjik